Rozvojové dokumenty

Strategie rozvoje územního obvodu

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. 9. 2015 svým usnesením č. UZ/17/42/2015 aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Dne 29. 4. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo v souladu s novelizací zákona č. 248 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, o změně názvu dokumentu na Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Současně se změnou názvu Zastupitelstvo schválilo Hodnocení plnění Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2015 a nový Akční plán na rok 2016. Nově vzniklý akční plán tak nahradil přílohu původně schváleného dokumentu.

Více na https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-olomouckeho-kraje

 

Program rozvoje Olomouckého kraje

Program je základním strategickým materiálem, v němž jsou zakotveny cíle Olomouckého kraje pro období let 2012 – 2015. Dozvíte se zde o prioritách kraje, o problémech, se kterými se potýká a o nástrojích, které budou k jejich řešení využity. A to vše s cílem naplnit vizi Olomouckého kraje: „být krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních cílů“.

Více na https://www.kr-olomoucky.cz/strategicke-dokumenty-na-urovni-kraje-cl-2696.html

 

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje

V reakci na dosavadní vývoj místní i světové ekonomiky a v kontextu příležitostí spojených s možností využití významných zdrojů ze Strukturálních fondů EU se představitelé Olomouckého kraje po dohodě se zástupci dalších institucí v kraji rozhodli pro zpracování Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (dále jen RIS OLK). Cílem RIS OLK je podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.

Více na 

https://www.kr-olomoucky.cz/strategicke-dokumenty-na-urovni-kraje-cl-2696.html

https://www.kr-olomoucky.cz/regionalni-inovacni-strategie-a-inovacni-potencial-olomouckeho-kraje-cl-542.html

 Odkazy na partnery: