Název projektu: Do práce s paktem zaměstnanosti

Číslo projektu: CZ.03.1.48./0.0/0.0/17_084/0009728

Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Datum zahájení realizace projektu: 3.12. 2018     

Datum ukončení realizace projektu: 30.11. 2020                   

Cílové skupiny projektu:

  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let

Osoby vedené ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55 – 64 let včetně.

Lidé ve věku nad 55 let tvoří jednu z ohrožených skupin na trhu práce. I když se v posledních letech podařilo alespoň částečně odbourat předsudky zaměstnavatelů vůči této skupině, její diskriminace na trhu práce v řadě případů přetrvává. Zatímco zejména v 90. letech byla tato věková diskriminace zaměstnavateli otevřeně deklarována v pracovní inzerci, po přijetí antidiskriminační legislativy a postizích firem se zjevné diskriminační požadavky objevují v pracovních inzerátech pouze ojediněle. To ale neznamená, že faktické diskriminační jednání zaměstnavatelů zcela vymizelo.

Zaměstnavatelé se u zájemců o zaměstnání ve věku nad 55 let obávají jejich nepružnosti, nedostatečné znalosti cizích jazyků, zastaralé odbornosti, nižší výkonnosti, zdravotních omezení, zažitých negativních pracovních návyků apod. To potvrzují výsledky různých sociologických výzkumů, v nichž lidé ve věku nad 55 let uvádí při hledání práce častější diskriminaci při hledání zaměstnání než mladší ročníky. Nicméně současná rekordně nízká úroveň nezaměstnanosti nutí zaměstnavatele přehodnocovat své dřívější zvyklosti a na trhu práce se částečně daří umisťovat i osoby nad 55 let.

  • Osoby pečující o malé děti

Osoby pečující o osobu mladší 15 let, včetně osoby na rodičovské dovolené, u nichž by bylo možno bez intervence projektu předpokládat, že by se po ukončení rodičovské dovolené staly nezaměstnanými (nemají možnost návratu do zaměstnání či podnikání).

Uvedená cílová skupina je z pohledu uplatnitelnosti na trhu práce velmi problematická. V mnoha případech dochází ke kumulaci překážek bránících nástupu do zaměstnání:

  • péče o dítě - i přes zajištěnou péči o dítě (například v jesličkách, školce či škole) si nemohou dovolit nastoupit do zaměstnání s vícesměnným provozem, čímž se jim do značné míry omezí nabídky práce.
  • absence praxe – pokud nastala mateřská dovolená a rodičovská dovolená ihned po ukončení vzdělání, došlo k tomu, že tyto osoby nikdy neuvedly do praxe své čerstvě nabité znalosti a dovednosti. Ty se také mohly stát v průběhu delšího časové období zastaralé (někdy to může vést až ke ztrátě původní kvalifikace).
  • dlouhodobý časový odstup od posledního zaměstnání (MD a rodičovská dovolená – i několikrát za sebou, nezaměstnanost). U žen stojících delší dobu mimo trh práce dochází k poklesu sebevědomí, nemají jasnou představu o své uplatnitelnosti a dovednostech, snižuje se jejich celková aktivita a potřeba seberealizace. Nehodnotí svůj pracovní potenciál realisticky a projevuje se neochota skloubit chod rodiny s prací (to může mít souvislost i se sociálními výhodami plynoucími z registrace na úřadu práce).

Hlavní přínos projektu:

Hlavním přínosem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a následně i zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání (UoZ) z obou cílových skupin – osoby starší 55 let s délkou evidence na Úřadu práce více jak 5 měsíců a osoby pečující o malé děti. Ukázat těmto cílovým skupinám, že na trhu práce je pro ně stále místo, motivovat je do práce, představit jim možnosti a propojit je s budoucími zaměstnavateli. Odstranit předsudky jak na straně cílových skupin, tak na straně zaměstnavatelů.

Informační leták k projektu Do práce s paktem zaměstnanosti

Kontakt:

Bc. Martina Polýnková

email: martina.polynkova@pzok.cz

telefon: 775 859 537

 Odkazy na partnery: