Pakty zaměstnanosti v ČR

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jako instituce, která funguje již dvacet let a v současné době sdružuje více než 190 členů v širokém spektru organizací veřejné správy, podnikatelů, vzdělávacích, finančních, poradenských a dalších významných institucí v regionu.

Jihomoravský pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti Jihomoravského kraje je smluvně uzavřené partnerství, které představuje platformu pro spolupráci organizací při realizaci strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a rozvoje ekonomiky a konkurenceschopnosti území Jihomoravského kraje. Hlavním cílem Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje je rozvoj zaměstnanosti na území Jihomoravského kraje, a to v souladu s potřebami moderní a na znalostech založené ekonomiky. 

Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje

Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti - Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje (dále také jen Pakt) je smluvně uzavřené partnerství, které se stává platformou pro rozvoj spolupráce, propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání pro pracovní trh, přispívající k rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti Zlínského kraje.

Pakt zaměstnanosti kraje Vysočina

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

Pakt zaměstnanosti Pardubického kraje

Krajské sdružení společně s Pardubickým krajem a Krajskou Hospodářskou komorou Pardubického kraje založilo ústav s názvem Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú.,  z jehož názvu je zřetelné, že jeho hlavním cílem je podpora zvýšení zaměstnanosti v kraji a rozvoj aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnění pracovníků dle potřeb místních firem.

Pakt zaměstnanosti Královehradeckého kraje

Pakt zaměstnanosti je smluvně uzavřené partnerství bez právní subjektivity, které se stává platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Pakt zaměstnanosti Jihočeského kraje

Koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce a predikce potřeb zaměstnavatelů. To jsou hlavní cíle Jihočeského paktu zaměstnanosti, který byl podepsán zástupci Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, Úřadu práce v Českých Budějovicích, Českomoravské konfederace odborových svazů, Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické v úterý 24. května, jež se k této spolupráci zavazují. Nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje

Cílem tohoto strategického partnerství je koordinace dílčích projektů a aktivit zaměřených na podporu zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů a růst konkurenceschopnosti Plzeňského kraje. V první fázi je ke spolupráci přizván Plzeňský kraj, následně budou osloveni další sociální partneři pro řešení problematiky v Plzeňském kraji.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje se zaměřuje na tři základní strategické směry – ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. Jde o široké partnerství institucí a expertů s cílem vytvářet a implementovat do praxe soubor opatření/projektů na podporu zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Ústeckého kraje, inovačního potenciálu regionu se specifikací podpory vzniku a udržení nových i stávajících pracovních míst, vytváření zázemí pro lidské zdroje, podpory technického, profesního a řemeslného vzdělávání, podpory podnikání, podnikavosti a kreativity, podpory změny kvalifikace a souvisejícího vzdělávání.

Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje

Karlovarský kraj je dlouhodobě sužován vysokou nezaměstnaností, která je způsobena celým komplexem příčin, které nelze chápat odděleně, protože jsou vzájemnými vazbami silně propojeny a navzájem se ovlivňují. Proto i opatření a intervence, které by měly řešit tento stav, musí být komplexní a působit synergicky. Proto Karlovarský kraj společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. zahájil přípravu Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.

Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje

Hlavním cílem Paktu je vytváření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti v Libereckém kraji a uplatnění na trhu práce pro všechny, kteří chtějí pracovat. Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje byl podepsán 1. dubna 2014 pěti zakládajícími členy, kterými byli Liberecký kraj, Úřad práce, krajská hospodářská komora, Regionální rada Českomoravské komory odborových svazů a Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje. Dne 16. října 2014 se šestým signatářem stala Technická univerzita v Liberci a Pakt je otevřen také dalším subjektům.

Pakt zaměstnanosti Středočeského kraje

Pakt zaměstnanosti Středočeského kraje (dále též jen Pakt) je smluvně uzavřené partnerství, které se stává platformou pro vytvoření spolupráce a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti v provázanosti na rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti Středočeského kraje.Odkazy na partnery: